วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

กิตติกรรมประกาศ

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ.... : (ป้าน้อย) นางบุษกร ใยไธสง
(ครูยุ้ย) อ.ศิริพร วีระชัยรัตนา
ที่อยู่ : 171 หมู่ 3 ต.เมืองพลับพลา อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
บ้านโนนทอง
ที่มา : เกิดจากการว่างงานของคนในท้องถิ่น และเป็นการช่วยเพิ่มราย
ได้บางส่วนให้กับชาวบ้าน
ราคา : ดอกละ 50 สตางค์ และ 1 บาท
พวงหรีดพวงละ 200 , 250 , 300 , 350 (ตามขนาด)

การอภิปราย

การอภิปรายเพื่อปรับปรุงและพัฒนาโครงงาน

(1.)ความรู้และประสบการณ์ของนักเรียนที่ได้รับจากการทำโครงงานมีดังนี้
1.ได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
2.ได้ความสามัคคีและเรียนรู้ซึ่งกันและกันว่ามีความรับผิดชอบแค่ไหนและถนัดอะไร
3.ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
4.สร้างความสัมพันธ์ระหว่างญาติกับนักเรียนต่างหมู่บ้าน
5.ได้ความคิดที่ว่า สามารถนำไปใช้ในชีวิคประจำวันอย่างไร
6.ได้รับความรู้ในการทำ และ ประสบการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำงานครั้งนี้...


2.การปกิบัติงานที่ไม่มีปัญหามีดังนี้
-ป้าผู้ที่ให้ความรู้ และทั้งสอน และ บอกขั้นตอน อุปกรณ์ และ ยังสอนให้อย่างละเอียด เวลาสอนไปก็ยิ้มไป หัวเราะไป ทำให้งานครั้งนี้มีความสุข และ สนุกสนาน

3.ข้อผิดพลาดในการทำโครงงานและข้อแก้ไข.....ดังนี้
ลำดับที่ ข้อผิดพลาด การแก้ไข
1. เวลาไม่พอ/มีน้อย -รีบเร่งในการทำงาน
2. เพื่อนไม่สามัคคี ไม่ช่วยงาน -เก็บเงินเยอะ ๆ และบอกสอนกัน
3. งานเยอะ (รวมวิชาอื่นด้วย) -แบ่งงานกันไปทำ
4. ไม่คิดว่างานนี้จะสำเร็จ -ร่วมมือร่วมใจกันทำสิ่งที่ได้รับ
มอบหมาย ในการทำงานชิ้นนี้
ออกมาให้สำเร็จ...

ข้อสังเกตฯ

ข้อสังเกตุระหว่างการปฏิบัติงาน

1.ความเหมาะสมของระยะเวลา : เวลาของสมาชิกในกลุ่มไม่ตรงกันทำให้งาน ดำเนินไปอย่างล่าช้า จึงทำเวลาสั้น หรือ น้อยกว่าเวลาปกิบัติงาน

2.การปติบัติ : วางแผนการทำงานก่อนการทำงาน....

3.ผลการปฏิบัติ : -ตรงตามจุดหมาย ....เป็นอย่างมากขอบคุณทุก ๆ ฝ่ายไม่ว่าอาจารย์เพื่อนในกลุ่ม และ ป้าน้อยผู้ที่ให้ความรู้ ที่ให้ความร่วมมือ และ ความสนับสนุนเป้นอย่างดี

4.ข้อบกพร่อง
: เป็นงานใหญ่ และ ต้องใวลาในการทำและต้องร่วมมือกันภายในกลุ่ม จึงเกิดการทะเลาะ และ ไม่สามัคคีกันบ้าง

5.จุดเด่น : เป้นงานที่ไม่แปลกเท่าที่ทำ แต่คนส่วนใหญ่มักกลัวและไม่อยากจะเก็บเอาไว้ที่บ้าน เพราะป้าที่สอนทำก็บอกว่าไม่เป้นไรเพียงแต่เป็นสิ่งของที่ใช้ในงานศพ และ เกี่ยวกับคนตาย คนส่วนมากก็เลยกลัวกัน.............

ลงชื่อ
...............................................
(ผู้ประเมิน)

ขั้นตอนการดำเนินงาน3

การทำพวงหรีด (ด้วยดอกกุหลาบ)
อุปกรณ์
1.กก/ผือ 2.ปอฟาง 3.กระดาษย่นสีดำ
4.กระดาย่นสีดำ 5.ดอกไม้จันทน์แบบดอกกุหลาบที่ทำไว้แล้ว

การทำพวงหรีด

1.นำกก หรือ ผือมามัดรวมกันเป็นรูปหยดน้ำ
2.นำกระดาษย่ยสีดำมาพันรอบ 3.นำดอกไม้จันทน์แบบดอกกุหลาบมาปักรอบพวงหรีด (กก/ผือ)

ขั้นตอนการดำเนินงาน2

ขั้นตอนการดำเนินงานดอกไม้จันทน์แบบดอกกุหลาบ


อุปกรณ์

1.กลีบกุหลาบ 2.หนวดดอกไม้จันทน์ 3.ด้าย

วิธีทำ

1.นำกลีบกุหลาบมามัดกับหนวดดอกไม้จันทน์ 2.นำมาเลียงซ้อนเป็นช่อ
3.ดอกไม้จันทน์แบบดอกกุหลาบ

ขั้นตอนการดำเนินงาน1การทำดอกไม้จันทน์แบบดอกทานตะวัน
อุปกรณ์1.กระดาษแบงค์ 2.ด้าย 3.กาว 4.ธูปเทียน 5.หนวดดอกไม้จันทน์ 6.กระดาษย่นสีดำ

วิธีทำ

1.พับกระดาษแบงค์ เป็นกลีบ
2.มัดกระดาษแบงค์ตรงกลาง

3.นำมาติดกับ หนวดดอกไม้จันทน์

4.นำธูปเทียน มาติดกับโคนดอกไม้จันทน์ พันด้วยกระดาษย่นสีดำ

เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิง
-สอบถาม และ บันทึข้อมูลจากผู้ที่ให้ความรู้ เรื่องการทำดอกไม้จันทน์ และ พวงหรีด
-ค้นหาเพิ่มเติมทาง Internet เกี่ยวกับการทำดอกไม้จัทนื และ พวงหรีด

โครงงานพวงหรีด และ ดอกไม้จันทน์
ผู้รับผิดชอบโครงงาน
นายสกล จุฬารมย์ ม.4/4 เลขที่ 13
น.ส.จุฑามาศ คำจันทร์วงค์ ม.4/4 เลขที่ 14
น.ส.ศิรินภา แสงสุขสว่าง ม.4/4 เลขที่ 17
นายอภิวัฒน์ จันทศิลป์ ม.4/4 เลขที่24
น.ส.ภารดี เทินษะเกต ม.4/4 เลขที่29
น.ส.มาลีวรรณ ซิงห์ ม.4/4 เลขที่30

จุดมุ่งหมายโครงงาน
1.ได้รู้ในสิ่งที่ไม่รู้ และ ได้ทำในสิ่งที่ไม่ได้ทำ
2.ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3.สร้างความสามัคคีภายในกลุ่ม
4.นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และ นำไปใช้ประกอบอาชีพได้

ชื่อโครงงาน

ชื่อโครงงาน การทำดอกไม้จันทน์ และพวงหรีด
จัดทำโดย

นายสกล จุฬารมย์ ม.4/4 เลขที่ 13
น.ส.จุฑามาศ คำจันทร์วงค์ ม.4/4 เลขที่ 14
น.ส.ศิรินภา แสงสุขสว่าง ม.4/4 เลขที่ 17
นายอภิวัฒน์ จันทศิลป์ ม.4/4 เลขที่24
น.ส.ภารดี เทินษะเกต ม.4/4 เลขที่29
น.ส.มาลีวรรณ ซิงห์ ม.4/4 เลขที่30

อาจารย์ ทีปรึกษาในการทำงาน
อาจารย์ ศิริพร วีระชัยรัตนา
โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

ความสำคัญของโครงงาน
1สามารถนำไปส่งเสริมในการประกอบอาชีพให้กับผู้ว่างงานได้
2ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3สามารถนำความรู้เรื่องการทำดอกไม้จันทน์ไปเผยแพร่ได้
4เกิดความภาคภูมิใจ

วิธีดำเนินงาน
1 ศึกษาและวางแผนภายในกลุ่มอย่างละเอียด
2ลงมือปฏิบัติงานที่จะทำอย่างจริงจัง
3เตรียมทำเป็นโครงงานและปรึกษาอาจารย์ผู้สั่งงาน
4ตั้งชื่อโครงงาน

สรุปข้อเสนอแนะ
ถึงแม้รายงานจะออกมาเสร็จสมบูรณ์ แต่ก็มีอุปสรรคบ้างเล็กน้อยในการทำงานกลุ่ม

ปัญหาและอุปสรรค
เวลาน้อย เพื่อนในกลุ่มไม่สามัคคีกัน การดำเนินงานในการเดินทางไม่สะดวก

สิ่งที่ภูมิใจ
ผู้ให้ความรู้ใจดีเป็นกันเอง
บทคัดย่อ
ในโครงงานเล่มนี้ ได้จัดทำในเรื่องการทำดอกไม้จันทน์ และ พวงหรีด ที่กลุ่มของข้าพเจ้าได้จัดทำโครงงานเล่มนี้ในเรื่องนี้ เพราะได้รับหัวข้อจากอาจารย์ผู้สอนว่า การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งกลุ่มของข้าพเจ้ามีญาติที่ทำงาน หรือ เป็นหัวหน้ากลุ่มตรงนี้จึงสนใจและอยากจะศึกษาข้อมูลตรงนี้เพื่อที่ว่า นอกจากจะส่งอาจารย์แล้ว ยังสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว และ สมาชิกในครอบครัวเป็นอย่างดี ถึงแม้จะ มีอุปสรรค ซึ่งเป็นเรื่องปกติในการทำงาน
และในกลุ่มยังวางแผนก่อนทำงาน ที่ว่าตอนแรก คุยกันว่าภูมิปัญญาในท้องถิ่นของใครน่าสนใจและสะดวกที่จะไปทำงานมากที่สุด จึงตกลงกันว่าจะไป ทำดอกไม้จัทน์และพวงหรีดที่หมู่บ้านโนนทองซึ่งเป็นกลุ่มงานอาชีพที่เกิดขึ้นจากการว่างงานของคนในชุมชน หรือ ในท้องที่กลุ่มของข้าพเจ้าจึงลงมือปฏิบัติงานโดนว่าใครไม่สามารถไปได้ เพราะบางคนไม่มีเวลา หรือ เวลาว่างไม่ตรงกัน จึงให้คนที่ไม่ได้ไปปฏิบัติงาน ออกค่าอุปกรณ์ และ คอยให้คำปรึกษา และช่วยกันทำรูปเล่มรายงานโครงงานนี้ขึ้นมา ส่วนเรื่อง งบประมาณต้อง ขอบใจศูนย์ปฏิบัติการทำดอกไม้จันทน์เป็นอย่างมาก เพราะได้ออกอุปกรณ์ให้และให้ใช้อุปกรณ์ และ ให้ความรู้ในการทำงานต่างๆ เป็นอย่างดีเยี่ยม......

จัดทำโดย
นายสกล จุฬารมย์ ม.4/4 เลขที่ 13
น.ส.จุฑามาศ คำจันทร์วงค์ ม.4/4 เลขที่ 14
น.ส.ศิรินภา แสงสุขสว่าง ม.4/4 เลขที่ 17
นายอภิวัฒน์ จันทศิลป์ ม.4/4 เลขที่24
น.ส.ภารดี เทินษะเกต ม.4/4 เลขที่29
น.ส.มาลีวรรณ ซิงห์ ม.4/4 เลขที่30
เสนอ
อาจารย์ ศิริพร วีระชัยรัตนา
โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
สารบัญ
เรื่อง หน้า
ปกรอง ก
คำนำ ข
สารบัญ ค
บทคัดย่อ 1
ชื่อโครงงาน 3
ชื่อผู้ทำโครงงาน 3
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิธีดำเนินงาน
สรุปข้อเสนอแนะ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 4
-การทำดอกไม้จันทน์แบบดอกทานตะวัน 4
-การทำดอกไม้จันทน์แบบดอกกุหลาบ 8
-การทำพวงหรีด 12
ข้อสังเกตระหว่างการปฏิบัติ 17
การอภิปรายเพื่อปรับปรุง และพัฒนาโครงาน 18
กิตติกรรมประกาศ 19

คำนำ

คำนำ
โครงงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา การนำเสนองานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นโครงงานที่ศึกษาเกี่ยวกับ ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่ของข้าพเจ้าได้จัดทำเรื่อง การทำดอกไม้จันทน์ และพวงหรีด และในรายงานเล่มนี้ ได้จัดทำขั้นตอนการทำ และวิธีปฎิบัติงาน และ การเตรียมอุปกรณ์ซึ่งเหมาะที่จะเป็นสื่อในการเรียนการสอน และนำไปเผยแพร่ หรือนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการทำ ของที่เกี่ยวกับผู้ที่เสียชีวิต ถ้าทำผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ผู้จัดทำ
นางสาว จุฑามาศ คำจันทร์วงค์
และคณะ