วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ชื่อโครงงาน

ชื่อโครงงาน การทำดอกไม้จันทน์ และพวงหรีด
จัดทำโดย

นายสกล จุฬารมย์ ม.4/4 เลขที่ 13
น.ส.จุฑามาศ คำจันทร์วงค์ ม.4/4 เลขที่ 14
น.ส.ศิรินภา แสงสุขสว่าง ม.4/4 เลขที่ 17
นายอภิวัฒน์ จันทศิลป์ ม.4/4 เลขที่24
น.ส.ภารดี เทินษะเกต ม.4/4 เลขที่29
น.ส.มาลีวรรณ ซิงห์ ม.4/4 เลขที่30

อาจารย์ ทีปรึกษาในการทำงาน
อาจารย์ ศิริพร วีระชัยรัตนา
โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

ความสำคัญของโครงงาน
1สามารถนำไปส่งเสริมในการประกอบอาชีพให้กับผู้ว่างงานได้
2ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3สามารถนำความรู้เรื่องการทำดอกไม้จันทน์ไปเผยแพร่ได้
4เกิดความภาคภูมิใจ

วิธีดำเนินงาน
1 ศึกษาและวางแผนภายในกลุ่มอย่างละเอียด
2ลงมือปฏิบัติงานที่จะทำอย่างจริงจัง
3เตรียมทำเป็นโครงงานและปรึกษาอาจารย์ผู้สั่งงาน
4ตั้งชื่อโครงงาน

สรุปข้อเสนอแนะ
ถึงแม้รายงานจะออกมาเสร็จสมบูรณ์ แต่ก็มีอุปสรรคบ้างเล็กน้อยในการทำงานกลุ่ม

ปัญหาและอุปสรรค
เวลาน้อย เพื่อนในกลุ่มไม่สามัคคีกัน การดำเนินงานในการเดินทางไม่สะดวก

สิ่งที่ภูมิใจ
ผู้ให้ความรู้ใจดีเป็นกันเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น